2022 Beeldmerk Hanneke Oomkes 1

Kwaliteit

Privacy en wetgeving

Ik ben gehouden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten zoals die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. In de beroepscode staan de regels waar ik als psycholoog me aan dien te houden.

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-gespecialiseerde-ggz/wetten-regels-beroepscodes/

In het overheidsregister bij het ministerie van VWS ben ik geregistreerd als klinisch psycholoog BIG (79057171225) en als psychotherapeut BIG (99057171216). Dit BIG-register heeft ook een bijbehorend tuchtrecht.

Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. Kijk voor meer informatie op Wetten, regels & beroepscodes – LVVP

Het AVG beleid

Samenwerking en waarneming

Ik werk samen met verschillende hulpverleners lokaal en in de regio. Hierbij kunt u denken aan verwijzers, huisartsen, praktijkondersteuners (POH-GGZ), fysiotherapeuten, haptotherapeuten en vrijgevestigde collega’s. Uiteraard mag ik alleen overleggen met uw toestemming, voordat ik informatie verstrek wordt dit eerst met u besproken.

Ook werk ik nauw samen met Heldens Psychologie, ook gevestigd in Asten. Ter bewaking van de kwaliteit vinden werkoverleggen en intervisies plaats waarin casuïstiek anoniem besproken kan worden.

Indien gewenst en nodig kan ik gebruik maken van de psychiatrische expertise van Helmind, Monique Konings en PSOAS.

Oomkes Psychotherapie (6)

Belangrijk om te weten

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking gesteld ter bescherming van uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden behandeld conform een vastgesteld privacy-reglement. Dit voldoet aan de wettelijke eisen en het kwaliteitsbeleid van de Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten en de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. Klik hier voor het AVG beleid van de praktijk.

Ik wissel alleen informatie met uw verwijzer uit als u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Wanneer u toestemming heeft gegeven informeer ik de verwijzer (meestal de huisarts) na de intake en na de behandeling met betrekking tot de diagnose, behandeling en resultaat van de behandeling.

De behandeleffecten van de behandeling worden gemeten tijdens en na de behandeling met de OQ-45, een digitale vragenlijst. Hiermee krijg ik een beeld wat de psychische gezondheidsklachten zijn en in welke mate ze zijn verbeterd aan het einde van de behandeling.

Cliëntervaringen worden ook gemeten met een digitale vragenlijst (CQ ambulante zorg) aan het einde van de behandeling.

Klachtenregeling

Heeft u klachten over mij, de bejegening en/of over de zorg die u bij mij heeft ontvangen? Dan hoop ik dat u dat eerst met mij wilt bespreken zodat ik ervan kan leren en u alsnog goed geholpen kunt worden.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de LVVP waarbij ik aangesloten ben. Informatie over wat te doen bij klachten vindt u hier: Klachtenregeling volwassenen – LVVP

"Zelf iets oplossen wil niet zeggen dat je het alleen moet doen"

Psycholoog Marjolein Bohré